يک دين و دو خدا ۲

                  ... يك دين با دو خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به اين گزارش شگفت وتكان دهنده ي(مسعودي)بايد به ژرفي نگريست وبه دستبردهاي راه يافته در انجيل بيشتر پي برد:

اين خبر در انجيل هست كه كورش پادشاه،ستاره را كه هنگام مولود عيسا مسيح طالع شده بود،ديده بود...وما تفصيل اين قصه را با آنچه مجوس ونصاري در باره ي آن گفته اند...در كتاب(اخبارالزمان)آورده ايم.مروج الذهب،606

...در ترجمه ي عربي يكي از انجيل هاي گمشده،از مژده ي زرتشت در باره ي زايش عيسا ياد شده است.نسخه ي اصلي اين انجيل كجاست؟(پولس)در باره ي انجيل نوشته است:

خدا انجيل را مدتها پيش به وسيله ي پيامبران خود در كتاب مقدس وعده داد.(روميان ،1:2)

هربرت جرج ولز:بسياري از صاحب نظران امروزي،او را پديدآورنده ي مسيحيت مي دانند و او(سائول طرسوسي)يا پولس بود...در عهد جديد(انجيل)نخست او همچون ناقد ودشمن سرسخت

ناصريان(عيسويان)پديدار شده است...بسيار محتمل مي نمايد كه وي به مهرپرستي گرايش يافته باشد،زيرا عبارتهايي بسيار همانند عبارتهاي مهر پرستان به كار برده است...آنچه پولس تعليم مي داد همانا دين كهن كاهن دار ومهراب دار بود،باريختن خون قرباني براي جلب نظر مساعد.

(ا بوا لقاسم اسماعيل پور):

در آيين ماني از سه عيسا سخن رفته كه تشخيص آنها از يكد يگر،بسيار سخت است.

1_عيساي در خشان:ا يزدي كه در آفرينش سوم پديدار مي شود وگهمرد(كيومرث)را از خواب بيدار مي كند.اين ايزد،همپايه ي (نريسه ايزد)و(بهمن بزرگ)است.

_2عيساي رنجبر:نامي است كه مانويان غرب به (نفس زنده)يا(گريو زنددك)داده اند.او از ايزدان آفرينش نخستين است كه از امهرسپندان(امشاسپندان) - پنج فرزند (هرمزدبغ) - پديدآمده است.اين عيسا در وا قع همان نور محبوس در ماده است كه در رنج مي كشد وگويي چون عيسا مسيح به صليب كشيده شده است.

3-عيسا مسيح:پيامبر وفرزند خدا كه بر انسانهاي متأخر ظاهر شده وآنها را به راستكاري مي خواند.اوست كه ظاهرا به صليب كشيده مي شود.اما ماني با اين ديدگاه كه عيسا مسيح به جسم خاكي درآمده،سخت دشمني ورزيده آست،زيرا به گمان او،در شأن(عيسا مسيح مينوي)نيست كه به كالبد مادي درآيد،كالبدي كه پليد ود يوي است.( استوره آ فرينش در آ يين ماني،83)

(ابن نديم):

ماني خود را همان (فارقليط)مي دانست كه عيسا ظهور او را بشارت داده بود ودين خود را از مذهب مجوسيت ونصرانيت در آورده وهمچنين خطي كه با آن،كتابهاي خود را مي نوشت،از سرياني استخراج شده ومخترع آن،ماني است...وبا آن،انجيل ها و كتابهاي مذهبي خود را مي نويسند...ماني در كتابهاي خود با ساير پيامبران مخالفت كرده وخرده گيري هايي از آنها نموده وآنها را دروغگو شمرده و گويد كه اهريمنان بر ايشان تسلط داشتند وبه زبانشان سخن مي گفتند.ودر چندين جا از كتابهايش گويد:آنها اهريمنانند.وعيسا را كه نزد ما ونصرانيان مشهور است،اهريمن دانسته است.(الفهرست ،596،584،29)

ا دوارد براون:

در مقابل عقيده اي كه مانويان بر رد پيمبران عبراني داشتند،نه تنها زرتشت وبودا را به رسالت خدا شناختند بلكه مسيح رانيزپذيرفتند.مسيح واقعي به نظر آنان جلوه اي بود از جلوات عالم نور كه صرفا به صورت ذهني وخيالي بشر در آمده وبين او وشبيه خصم او كه فرزند مصلوب بيوه زني است،فرق مي گذاشتند.عجيب است كه عقيده ي مانويان مورد قبول پيغمبر اسلام واقع گرديد.(تاريخ ادبي ايران ،238)

ذبيح بهروز:

از موضوع هاي مهمي كه مربوط به آيين مهر يا مسيحا است،بشارت به نام احمد ومحمد مي باشد. در چندين نوشته ي تور فاني(سرزميني ايراني كه در چين است ونگاشته هاي مانوي در آنجا به دست آمده است.)نام(من احمد بزرگ)ونام(محمد بزرگ) در ضمن بشارتها خوانده مي شود...ماني خودش را مظهر اين بشارت مي دانسته و به همين علت خود را رسول اخرالزمان مي خوانده است...در قرآن وروايات بسياري تصريح شده كه نام احمد در انجيل (مسيح مصلوب نشده )مذكور است.انجيل هاي چهارگانه همه از حواريون است ودر آنها نام احمديا محمد ديده نمي شود.ابيات ذيل در مثنوي مانند روايت (تاريخ سيستان)قابل توجه است:

 

بود در انجيل،نام مصطفا           آن سر پيغمبران،بحر صفا

طائفه نصرانيان بهرثواب          چون رسيدندي بدان نام وخطاب

بوسه دادندي بدان نام شريف        رونهاندي بدان وصف لطيف

نسل ايشان نيز هم بسيارشد          نوراحمد ناصرآمد يارشد

وآن گروه ديگر از نصرانيان            نام احمد داشتندي مستهان

مستهان وخوار گشتندآن فريق         گشته محروم از خودوشرط طريق   (تقويم وتاريخ در ايران ،102)

اما عيساي استوره اي كيست وجام او از كدامين فرهنگ،پرشده است؟معماي مسيح مصلوب راچگونه مي توان گشود؟براي پاسخ مي بايست كتاب اوستا را بگشاييم.

گيومرت(گيه ميشا)نخستين مسيح قرباني است كه با فدا كردن خويش،زندگي را پايدار مي سازد.(گيه ميشا)يعني:مسيح گيتي،واگر از ديدگاه نمادين بنگريم(گاو مهر)معني مي يابد،گاوي كه با قرباني شدنش،گياه زندگي از بدنش مي رويد.چليپا(صليب)نماد خورشيد است وعيسا با مصلوب شدنش،پيكر خود را به چليپا وروانش را به خورشيد مي سپارد.او در آسمان چهارم يا (خان خورشيد)به سر مي برد:

جست عيسا تا رهد از دشمنان         بردش آن جستن به چارم آسمان

                                                                               (مولا نا)

               م.ل.دلاشو:

مسيحيان باتصوير وتجسم مسيح به صورت مصلوب،و اعطاي نام رهايي بخش به وي ،كاري جز دو باره به كارگرفتن صورت ومعناي يكي از قديم ترين اساتير سرزمين آسيا نكرده اند...انسان مصلوب بسي پيش از ظهور مسيحيت،درآيين هاي كهن همه ي سرزمين هاي جهان،خاصه در ايران،يازده قرن قبل از ميلاد مسيح مشاهده مي شود.(زبان رمزي قصه هاي پريوار،224،218)

(سلس)انديشمند افلاتوني كه در سده دوم ميلادي مي زيسته،نوشته است:كسي كه مي خواهد رازهاي آيين ترسايي را در يابد،مي بايد آنهارا باآيين هاي رازآميز ايرانيان بسنجد.

َما مرد كليسيا وزناريم             گ‍بر كهنيم ونام تو داريم

                                                          (عطار نيشاپوري)

(ويتني):

مذهبي كه در اوستاي زرتشت بيان شده است...عيسا-خواه انسان وخواه خدا آن را پيروي وهمان را موعظه مي كرد ودر سرآن ايستادگي نمود تا اينكه بالاي دار،جان سپرد.با آ نكه اين شرف بزرگيست از براي كسي كه در سر عقيده ي خود،جانش را فدا كند،ولي از براي عيسا چگونه ممكن بودآ ييني را كه زرتشت در قالب انديشه وگفتار وكردار نيك تكرار كرده است،بهتر وپاكتر از او بيان نمايد.آيا اين سه اصل،داراي همه چيز نيست واساس كليه ي مذاهب شمرده نمي شود؟ آيا ممكن است كسي از مرسلين پارسا،چيزي به آن بيفزايد؟

ديگر بر گرفته هاي عيسويت از مهر پرستي،بر پايه ي پژوهش ها است:

1-                    شب زايش عيسا برابر با شب يلدا(كريسمس)است.در اين شب،ايزد مهر زاده شده بود.

2-                    برا فراختن درخت كاج وسرو ،وآ راستن آن زيرا ايزد مهراز سرو زاده شد.

3-                    تثليث عيسوي بر گرفته از سه گانه گرايي ايزد مهر و دو يار او مي باشد.

4-        رواج ويژه نام هاي ميترايي در عيسويت مانند:پاپ  papa(پيشواي كاتوليك هاي جهان)،پدرpadre(عنواني از كشيشان كاتوليك)،برادرfrate(عنوان راهب دين عيسوي)،تيارtiara(نام تاج پادشاهان ماد وپارس،نام تاجي كه پاپ هنگام تشريفات ديني بر سر مي گذارد)،ميتراmitra(سرپوش بلندي كه كاردينال هاآن را بر سر مي گذارند)و...

5-                    عشاي رباني با خوردن نان وشراب.

6-                    آيين تشرف وغسل تعميد.

/ 13 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شاهين

از اين که اين وبلاگ را به ياری دوستانم يافتم بی نهايت خوشحالم.من در نوشتارهای پيشين خود درباره ی مانی مطلبی نگاشته بودم و عجيب اين که نوشتار شما به طور دقيق و جالبی مکمل نوشتار من می باشد و هر آن چه در متن من ناگفته مانده در اين جا می توان يافت.کار و تحقيق در اين وبلاگ کاملا حرفه ای انجام شده است و در کل يافتن اين وبلاگ امروز هديه ای زيبا برای من بود.منتظر نوشتارهای ديگری از شما خواهم ماند و با اجازه ی شما لينک شما را در روزنه ی تاريخ قرار خواهم داد.

irandokht

با درود به تمام مبارزان راه آزادی. یاران دبستانی عزیز جنبش آزادی ایرانیان بعد از مدتی تاخیر و سکون به روز شد. ما را با نظرات گرم و دستان پر مهرتان یاریمان کنید. تا با یاری و اتحاد هم ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم. ایران هرگز نمی میرد. ( جنبش آزادی ایرانیان _ جنبش مستقل دانشجویی ) پاینده ایران.

زردشت

درود بانوی هم ميهن وشايد هم کيش در مورد اين افترا ها زياد ناليديم و فرياد کرديم نسل جوان زرتشتی اکنون در راه پندار کج زدايی از ذهن نا آگاهان است بسيار کوشيدند چهره اهورايی دين بهی را کدر کنند از همان بدو آمدن اشو زرتشت کرپن ها و کوی ها بعد متعصبين يهودي و مسيحی ( داستان سه موبد و به وجود آمده آتشکده آذر گشسب را که شنيده ايد؟) وبعد هم نا آگاهان و مردم متعصب مسلمان که بازيچه بودند و از سر صفا کينه ورزی می کردند اما ما با روشنگری می مانيم تا همگان بدانند دين بهی نخستين دين يکتا پرستی اهورايی است

فریدون بهرامیان فرشید

با سلام خدمت شما دوست عزيز وبلاگ واقعا پرمحتوا و خوبي داريد و واقعا حيف است كه اين چنين وبلاگ پر محتوايي تبديل به سايت نشود. وب سايت ایران اسپانسر آماده ارائه خدمات هاستينگ با نازلترين قيمت به شما وبلاگ نويس محترم مي باشد. شما ميتوانيد با كمترين قيمت ممكن صاحب يك سايت با نام دلخواه خود شويد و محصول و هدف خود را به نمايش بگذاريد. براي آگاهي بيشتر از تعرفه قيمتها به آدرس زير مراجعه فرماييد www.iransponser.com

پیشاهنگ

با سلام و درود آيا ميدانيد آبادزردشت کجاست ؟ براي يافتن پاسخ ، بر روي وب سايت پايين کليک کرده و يا به نشاني زبر برويد : http://ariobarzan.blogfa.com/post-26.aspx کامياب باشيد

مهدي 707 (Wie die sonne)

با درود. بسيار خوبه ولی اگر رنگ و دبيره (فونت) نوشته ها رو خواندنی تر کنيد نوشته ها خوش نماتر ميشه. (برای نمونه رنگ مشکی را بيشتر به کار ببريد.) یک ایرانی www.farsi-sare.blogfa.com

آریانام

سلام. تارنگار بنده به روز شده است.

آریانام

با درود به شما و سپاس از پیام گرمتان

amin .db

درود بر شما و درود بر دوستانتان و درود بر نژاد سفيد پوست آريايی و .... و درود بر آدلف هیتلر که نمی خواست هیچ نژادی را به غیر از آریایی ها زنده بزاره

فهيمه

وب قشنگی داری مطالبتش خیلی به درد بخوره به وب منم يه سر بزن موفق باشي