کورش بزرگ

منم کورش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه چهارگوشه جهان، شاه دادگر، آنگاه که به آرامی وارد بابل شدم همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. من برای صلح کوشیدم، من برده داری را برانداختم و به بدبختی های آنان پایان بخشیدم. من فرمان دادم هر کس در مذهب و پرستش خدای خود آزاد باشد. تمام شهرهایی را که ویران شده بود آباد کردم، فرمان دادم همه معبدهایی را که بسته شده بود بگشایند. تمام خدایان را به معبد بازگرداندم، تمام مردمانی را که آواره شده بودند به شهرهایشان بازگرداندم و خانه هایی را که ویران شده بود آباد کردم. من برای همه جامعه ای آرام مهیا ساختم.

/ 1 نظر / 4 بازدید