بابک خرمدين

دست هايش بسته بود از پشت، اما مشتجامه اش از جنس خون و جامش از خم خانه ي زرتشتخسته تن جان در خطر آزرده دل خاموشمهر را در سينه مي پرورد، كينه را در خيشتن مي كشتارغوان ديدگانش با شفق ها و شقايق هاي ميهن گفتگو مي كردتير باران نگاهش بارگاه معتصم را زيرورو مي كرددل به فرمان دليري داشت ترس را بي آبرو مي كردبهره مند از خشم مي لرزيد دژدل و دژكوب و دژآهنگ بانگ زد با واژگاني زشت و بي فرهنگ:اي سگ ، اي زنديق كامت چيست؟ اي «موالي» اي «عجم» سوداي خامت چيست؟پس چرا از ما نمي ترسي؟ پس چرا برخود نمي لرزي؟بابك اما!بابك اما!راي ديگر داشت، كشتي انديشه در درياي ديگر داشتدر نگاهش مرگ آسان مي نمود،اما زندگي در باورش معناي ديگر داشتتن در ميان جمع و دل در جاي ديگر داشت زيرلب نجواي ديگر داشتزنده بايد بود وشادي كرد، مام بوم خويش را بايد نگهبان بود باپيام راستي بامردمان بايست رادي كرد، رادي كرداهرمن فرياد زد: افشين !چه مي گويد؟وافشين ،آه ،واي ،افشين آن گنه كار ،پريشان روزگار، شرمسار از برگ،برگ خوني تاريخ، آن همان آكنده از هرگند، آن همان بي ريشه ،بي پيوند ترسناك از كرده ي خود سر به زير افكند.اهرمن با تيزخندي طعنه زد: بابك هراسانا؟و بابك! آن كوه نستوه، آن نستوه صبران كوه، آن دل خسته از تزوير و نيرنگ مسلماني، چشم در چشم ستم فرياد زد : آسانا!بارديگر بارديگر نعره زد تنديس استبداد و پژواك خروشش رفت تا ژرفاي آذرپاك كه، دستش را بزن جلاد و دژخيم سيه بنياد همان مزدور ظلمت خانه ي بيداد babak.jpg

/ 5 نظر / 43 بازدید
ارسلان

يه جمله بيشتر به ذهنم می رسه. نوشته ی شورانگيزيه. موفق باشي ما هم آپيم

خورشيدوش

درود به امید کنار گذاشتن ترس از زورگویان سودجوی و ایستادگی در برابر اهریمنان پاینده باشید - خورشیدوش

سامـان

تمثیل‌های این سه مصرع خیلی زیبا بود به دلم نشست: «بابك اما! بابك اما! رأی ديگر داشت، كشتی انديشه در دريای ديگر داشت در نگاهش مرگ آسان می‌نمود، اما زندگی در باورش معنای ديگر داشت تن در ميان جمع و دل در جای ديگر داشت، زيرلب نجوای ديگر داشت» لطفاً از این نویسنده کمی بنویس.

آريانام

سلام. چگامه ای زيبا و تاثيرگذار بود. چه بسيار کسانی که جان در راه شرف و ميهن خود دادند و ما يک يک آنها را می ستاييم. از آرش کمانگير. آريابرزن و رستم فرخزاد بابک خرمدين و حتی تا به امروز کسانی چون شهيد محمد همت. ديرزيوی شادزيوی

آريانام

با سلام. تارنگار بنده با بخش سوم آموزه های زرتشت.