یسنای 31بند 19

ای هستی بخش بشود که مردم به سخنان درست اندیش و دانایی که آموزش هایش درمان بخش روح وبرای زندگی سودمند است گوش فرا دهند آن را به کار بندند، به کسی گوش دهند که در گسترش آیین راستی تواناست و بیانی شیرین و روان دارد، ای خداوند خرد با فروغ تابناک دانش، سرنوشت هر دو گروه (دانا ونادان) را تعیین فرما       

                                                                                        (یسنای 31 بند 19- گاتها)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید