ایران دیرین

من لوح زرینم مرا مگذار و مگذر                           من جان شیرینم مرا مگذار و مگذر

من سرزمین ایزد مهرآفرینم                             من پاک و بی کینم مرا مگذار و مگذر

هر گوشه خاک من آتشگاه مهر است                   رخشنده پروینم مرا مگذار و مگذر

من میهن ایرانی یکتاپرستم                              من فوق تحسینم مرا مگذار و مگذر

بر تارک من می درخشد نام زرتشت                       او گشته آذینم مرا مگذار و مگذر

پندار و گفتارو نکو کردار و نیکو                                شد رمز آیینم مرا مگذار و مگذر

من زادگاه کورشم مهر خشایار                             من مام گرگینم مرا مگذار و مگذر

از من کیومرث آمد وجمشید و رستم                  هم شاه شروینم مرا مگذار و مگذر

صدها ستاره پروراندم همچو بابک                         خرم چنان دینم مرا مگذار و مگذر

از مازیارم مهر میهن خوش بیاموز                          وز مهر افشینم مرا مگذار و مگذر

نوشین روانها زاده ام در بستر داد                      من شهد نوشینم مرا مگذار و مگذر

ضحاک اگر آمد ز ریگستان بیداد                           من کاوه آهنینم مرا مگذار و مگذر

من خاستگاه مزدک مردم پرستم                             ضد تموچینم مرا مگذار و مگذر

من با بزرگی دادخواهی دانش و مهر                چون ویس و رامینم مرا مگذار و مگذر

در عرصه شطرنج تاریخ جهانی                                 برتر ز فرزینم مرا مگذار و مگذر

فردوسی از من سعدی از من حافظ از من                 گلزار نسرینم مرا مگذار و مگذر

من چهر امیدم و خواهند پاکان                             پیوسته رنگینم مرا مگذار و مگذر 

بر چهر من نقش است داغ صد سیاوش              اکنون که غمگینم مرا مگذار و مگذر

من واژه عشقم که می مانم به عالم                          پژواک آیینم مرا مگذار و مگذر

فرهاد گون با کوه سختیها تو بستیز                     من مهر شیرینم مرا مگذار و مگذر

من قبله گاه پاک دینان جهانم                                   ایران دیرینم مرا مگذار و مگذر

                                                                                         

                                                                                        ایران دیرین

                                                                                             سروده دکتر بادکوبه ای

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
ali

ghorore irani bodan