ازدواج در دين زرتشتی

به نکته ای که باعث شده برخی ناآگاهان ازدواج با محارم را به زرتشتیان (ایرانیان) نسبت دهند اشاره می کنم و آن عبارت (خیت ودس) در اوستای کشتی است که برخی به نادرستی ازدواج با محارم ترجمه کرده اند و حال آنکه معنی این عبارت فداکاری و از خودگذشتگی است نه ازدواج با خود (خیت ودس) از دو جز (خیت) به معنای خویش و (ودس) به معنی گذشت و گذشتن است و رویهم معنای از خودگذشتن و دیگری را بر خود ترجیح دادن دارد

/ 0 نظر / 26 بازدید