سروده ای از سهراب سپهری

کار ما نیست شناسایی «راز»گل سرخ،

کار ماشاید این است

که در«افسون»گل سرخ شناورباشیم.

پشت دانایی اردو بزنیم.

دست درجذبـۀیک برگ بشوییم وسر خوان برویم.

صبح هاوقتی خورشید،درمی ایدمتولد بشویم.

هیجانها را پروازدهیم.

روی ادراک فضا،رنگ،صدا،پنجره گل نم بزنیم.

آسمان رابنشانیم میان دو هجای «هستی».

ریه رااز ابدیت پرو خالی بکنیم.

بار دانش را بازستانیم ازابر،

ازچنار،از پشه،ازتابستان.

روی پای تر باران به بلندی محبت برویم.

در به روی بشر ونور وگیاهوحشره بازکنیم.

کار ماشاید این است

که میان گل نیلوفر وقرن

پی آواز حقیقت بدویم.

 

                                                   هشت کتاب

                                                                       سهراب سپهری

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید