پايان فرانک

ادامه داستان فرانک بانوی ایرانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فریدون چون این سخنان را شنید به خروش آمد و به مادر گفت:

کارهای شاه جادوگر را باید با شمشیر پاسخ گویم من به یاری یزدان پاک آنچه را که او ساخته است با خاک یکسان می کنم.

فرانک فرزند را پند می دهد که:

این کار خردمندانه ای نیست وتو نمی توانی با تمام جهان به جنگ برخیزی.

تخت و کلاه شاهی جهان اکنون در دست ضحاک است و سپاهیانش گوش به فرمان و آماده خدمت برای او هستند. اگر اراده کند و سپاه بخواهد از هر کشوری سد هزار نفر کمر بسته و گوش به فرمان برای او خواهند جنگید. آیین جنگ و صلح و آشتی جز ایناست و تو نباید با چشم جوانی و سبک اندیشی به کارهای جهان نگاه کنی که هر کسی با شراب غرور جوانی مست شود و نیروی خود را در این مستی سر خود را به باد خواهد داد. من روزهای شاد وخرم را برایت آرزو می کنم.

مدت زمانی بعد، ضحاک که هنوز از شورش فریدون بیمناک بود مهتران کشورها را گرد آورده و از آنان خواست تا گواهی نامه ای بنویسند مبنی بر درستی کار، گفتار کردار شاه. در این میان کاوه آهنگر به داد خواهی بار می یابد و فرزندش را از شاه خوستار می گردد. ضحاک فرزندش را بخاطر فرو نشاندن آشوبی که امکان داشت در پس آن فریدون قرار داشته باشد به او می بخشد و از کا وه می خواهد تا شهادت نامه راستی و درستی شاه را امضا نماید. اماآهنگر می خروشد و گواهی را پاره می نماید و با فرزند خویش از کاخ خارج می شود سپس چرم آهنگری خویش را بر نیزه زده و با آوای داد خواهی مردم را گرد خویش فرا می خواند و چون از پیشگویی اختر شناسان و پناهگاه فریدون آگاهی داشت، پیشاپیش جمعیت حرکت می نماید وسیل خروشان ستم دیده دادخواه را به سوی منجی راهبری می کند. فریدون با دیدن این جمعیت به فراست در می یابد که بخت ضحاک واِژگون شده و زمان برآوردن آرزوها و کین خواهی هایش است. پس با عزمی جزم به مادر می گوید:

می خواهم به سوی کارزار بروم، برایم دعا و نیایش کن. در هر خوشی و ناخوشی و خیر و شری که پیش می آید فقط به جهان آفرین پناه ببر و به او متوسل شو.

بدو گفت:مادر که این رای نیست                ترا با جهان سر به سر پای نیست

جهاندار ضحاک با تاج و گاه                                 میان بسته فرمان او را سپاه

چو خورشید ز هر کشوری سد هزار                      کمر بسته او را کمد کارزار

جز این است آیین پیوند و کین                          جهان را به چشم جوانی مبین

که هر کو نبیند جوانی چشید                             بگیتی جز از خویشتن را ندید

بدان مستی اندر دهد سر بباد                               ترا روز جز شاد و خرم مباد

اشکی خونبار چشمان فرانک را فرا می گیرد و با ایزدش به نیایش می پردازد:

ای نگهدار من، عزیز خویش را به تو می سپارم. حیله و مکر جادوگران را از او دور کن و جهان را از بی خردان خالی گردان.

فرو ریخت آب از مژه مادرش                           همی خواند با خون دل داورش

بیزدان همی گفت زنهار من                                سپردم به تو ای جهاندار من

بگردان زجانش نهیب بدان                                           بپرداز گیتی ز نابخردان

فریدون به پرچمداری کاوه آهنگر و همراهی برادرانش (کیانوش و برمایه) و یاری و همدلی مردمان و از همه مهمتر با دعای مادری چون فرانک، روی به خاک ضحاک نهاد و به مدد آموخته ایزدی و گذر از مصائب و مشکلات اهریمنی با خرد و شجاعت کیانی وارد قصر می شود و آنجا را از شر همه زوربانان و جادوگران پاک می نماید.

فرانک نه آگاه بد زین نهان                                 که فرزند او شاه شد بر جهان

زضحاک شد تخت شاهی تهی                                  سرآمد بر او روزگار بهی

پس آگاهی آمد زفرخ پسر                                      بمادر که فرزند شد تاجور

نیایش کنان شد سرو تن بشست                        به پیش جهاندار آمد نخست

نهاد آن سرش پست بر خاک بر                      همی خواند نفرین به ضحاک بر

همی آفرین کرد بر کردگار                                   بر آن شادمان گردش روزگار

وز آن پس بر آنکس که بودش نیاز                   همی داشت روز بد خویش راز

نهانش نوا کرد و کس را نگفت                          همان راز او داشت اندر نهفت

یکی هفته زین گونه بخشید چیز                چنان شد که درویش نشناخت نیز

دگر هفته مربزم را کرد ساز                                مهان را که بودند گردن افراز

بیاراست چون بوستان خان خویش               مهان را همه کرد مهمان خویش

وز آن پس همه گنج آراسته                                     فراز آوریده نهان خواسته

همه گنجها را گشادن گرفت                                نهاده همه رای دادن گرفت

گشادن در گنج را گاه دید                             درم خوار دید چون پسر شاه دید

همان جامه و گوهر شاهوار                            همان اسپ تازی به زرین عدار

همان جوشن و خود و ژوبین و تیغ                       کلاه و کمر هم نبودش دریغ

همه خواسته بر شتر بار کرد                                دل پاک سوی جهاندار کرد

فرستاد نزدیک فرزند چیز                                     زبانی پر لز آفرین داشت نیز

چو آن خواسته دید شاه زمین                           به پذیرفت و بر مام کرد آفرین

      پایان

/ 0 نظر / 24 بازدید