حکومت در دوره هخامنشیان

در دوران هخامنشیان اگر چه شاه بسیار محترم و عزیز بود ولی اختیاراتش محدود بود. و بهیچوجه قدرت فراعنه و دیکتاتوری آشوری و رومی نمیرسید.

هرودت مینویسد در ایران شاهان و حکمرانان بهیچوجه در کار خود آزاد نیستند و نظریات و خیالات خود را در مجلس ملی پیشنهاد می کنند تا پس از صلاحدید و تصویب نمایندگان بموقع اجرا گذاشته شود.

دینشاه ایرانی نیز در این باره می نویسد:«در عهد هخامنشیان دربار سلطنتی، مجلس سنا از اشراف و رؤسای قبائل تشکیل میداد و پادشاه در مواقع دشواری راجب بامور مهم سیاسی با آنها مشورت می کرد و رأی قطعی از مجلس مزبور صادر     می شد.

از آنجا که در کتب مقدس ایران مخصوصا" اوستا از شاهان دعوت شده به عدل و انصاف فرمانروایی کنند اغلب شاهان هخامنشی می کوشیدند عادل باشند و حقوق مردم را مراعات نمایند.

دربین شاهان روش حکومت کورش کمبوجیه وداریوش اول مخصوصا" قابل توجه است حکومت این دو مرد بزرگ که نام شاهنشاه واقعا" برای آنها برازنده بود دارای چنان سازمان منظمی بود که با مطالعه تشکیلات حکومتی آنها به یاد سمفونیهای بزرگ بتهوون می افتد. داریوش و کورش با رفتار ملایم و حسن سیاست از تصادمات ملل مختلفه که در زیر سلطه ایران بودند جلوگیری کردند و چنان نظم و امنیتی در سراسر امپراطوری خود حکمفرما ساختند که جانشینان بیعرضه ونالایقشان توانستند سالیان دراز براحتی بر 30ملت مختلف بفرمانروایی پردازند.

ویل دورانت درباره تشکیلات امپراطوری داریوش بزرگ می نویسد:«سازمان اداری کشور را به صورتی درآورد که تا سقوط امپراطوری رم پیوسته بعنوان نمونه عا لی از آن پیروی می کردند با نظم و سامانی که داریوش مقرر داشته بود آسیای غربی به چنان نعمت و آرامش خاطری رسید که تا آن زمان در این ناحیه پرآشوب کسی چنان آسایشی را بخاطر نداشت»هم او درباره ی شاهنشاهی کورش بزرگ عقیده دارد که شاهنشاهی مزبور «نه تنها از بزرگترین سازمانهای سیاسی پیش از دولت رم قدیم بود بلکه یکی از خوش ادوارترین دولتهای همه دورههای تاریخی»نیز بشمار می رفت. هیچ عجیب نیست اگر افلاطون روش حکومت هخامنشیان را ستوده و دمکراسی آشفته و پر هرج ومرج یونان را بباد انتقادگرفته و استبداد پر از نظم و دیسیپلین ایران را بر دمکراسی میهن خود برتری داده است.

هیچ عجب نیست اگر «تورات» نژاد ایرانی را آسمانی بداند و به گوید که این نژاد برای نجات ملتها و گسستن زنجیرهای اسارت و بردگی مأ موریت داشته است.

علی زرینه باف در «بسوی ارمانها» می نویسد:«این بزرگترین افتخار برای ماست که در روزگاری که پادشاهان مصر ادعای خدایی می کردند و سلاطین اشور و بابل دربرابر بت ها سر تعظیم فرود می آوردند داریوش بزرگ با آن حشمت در برابر اهورامزداپیشانی بندگی بر زمین می ساید و می گوید:با اراده ی اهورامزدا من شاهم اهورامزدا شاهی رابه من بخشیده است.»

                

                  خوشبخت کسی است که راستی رابرای راستی انجام دهدنه پاداش.

                                           «خردمند بزرگ زرتشت»

 

 

/ 4 نظر / 100 بازدید
ساسان

«من چه جوری ميتونام وارد بشام

مهشاد

من عاشق مشيري ام.شعر زيبايی بود...

سپهر بهرام

سرکار خانم متين٬از انسان ميهن پرستی مانند شما بدور است که از پادشاهان ديگر هخامنشی که راه کورش بزرگ و داريوش را ادامه دادند با نام بی عرضه و نا لايق ياد کنيد.من فقط از اين پادشاهان که شما با نام ... از انها ياد کرديد به نام خشايارشا بسنده ميکنم که با کمی مطالعه متوجه ميشويد که اين شاه کوشا و توانمند چه کارهايی برای ايران کرد.اميدوارم در نوشتارهای پيشتر از اين واژه ها برای نامبردن از پادشاهان استفاده نکنيد.(بتاريخ: انارام و ارديبهشت ماه ۲۵۶۶)