سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد

خدای بزرگ است اهورامزدا که این جهان شگفت آفرینش را آفرید، که خرد و توانایی را بر خشایارشاه بخشید. خشایارشاه گوید: به خواست اهورامزدا من چنانم که راستی را دوست دارم و از دروغ بیزارم. من نمی خواهم که توانایی بر ناتوان ستم کند و نخواهم که به توانا از ناتوان آسیب رسد. آنچه راست است آنرا می پسندم، خواست خدا در زمین آشوب نیست بلکه صلح، نعمت و حکومت خوب است. من دوست دروغگویان نیستم، در دل خود تخم کین نمی کارم. هرآنچه مرا به خشم آورد از خود دور می دارم. با نیروی خرد بر خشم خود سخت چیره ام. هر که همراهی پیشه کند و همکاری کند در خور کوشش او را پاداش می دهم. آنکه گزند رساند و ستم کند به اندازه گوشمالش می دهم.نمی خواهم کسی زیان برساند و کیفر نبیند. آنچه کسی بر ضد دیگری بگوید مرا قانع نتوان کرد، مگر آنکه بنا به قانون نیک گواه درست آورده و داوری بیند. ازآنچه کسی در فراخور توانایی خویش انجام دهد و بجه آورد شادمان و خرسند خواهم شد و خوشنودی ام را کرانه ای نیست. چنین است هوش و اراده من. مپندار که زمزمه های پنهانی و درگوشی بهترین سخن است، بیشتر به آنی گوش فرادار که بی پرده می شنوی، تو بهترین کارها را از توانمندان مدان بیشتر به چیزی بنگر که از ناتوان برسد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید