کورش بزرگ

کورش بزرگ یک فرمانده بزرگ بود و در فن استراتژی و لشکر کشی همتایی نداشت او توانست در عرض مدت بسیار کوتاه بر 3 دشمن بزرگ غلبه کند و به عمر 2 امپراطوری (امپراطوری لیدی و بابل) خاتمه دهد ولی این فتوحات در برابر مقام والای او به عنوان پیشوای حقیقی انسان ها هیچ است.

 بی سبب نیست ایرانیان کورش را «پدر» و یونانیان او را «حامی ضعفا و پادشاه عادل» و یهودیان او را «مسیح موعود» و بابلیان «فاتح آزادیبخش» می خواندند کورش با رفتار پسندیده ای که نسبت به ارامنه کرد چنان در نزد آنها محبوبیت به دست آورد که تیگران ولیعهد ارمنستان یک بار اظهار داشت: «نیزه داری کورش را بر ولیعهد بودن در ارمنستان ترجیح می دهم» آشیل یونانی که دشمن ایرانیان بود در یکی از تراژدیهای خود کورش را «یک سعادتمند» معرفی کرده و می گوید «او به تبعه خود آرامش بخشید و خدایان دوستش می داشتند زیرا دارای عقلی سرشار بود» گزنفن یک دشمن دیگر ایران می نویسد:«او توانست دل های مردمان و ملل را طوری به خود جذب کند که همه می خواستند جز اراده او چیزی بر آنان حکومت نکند» هم او می نویسد تا موقعی که اطلاع از احوال کورش نداشت تصور می کرد که برای آدمی حکومت کردن بر جانوران بسی آسانتر از حکومت بر همنوعان است ولی هنگامی که استادی کورش را در مهار کردن آدمیان مشاهده کرد مجبور شد عقیده خود را تغییر بدهد و از آن به بعد معتقد شود که «حکومت بر آدمیان نه محال است و نه دشوار مشروط به این که حاکم در امر حکومت بصیر و دانا باشد»

و کنت گوبینو صد سال پس از مرگ کورش این سخنان جاوید را درباره اش نوشت: «او هیچگاه نظیر خود را در جهان نداشته است او یک مسیح بود و مردی که      درباره اش حکم کرده بود :او باید برتر از دیگران باشد

آلبر شاندو یک نویسنده دیگر فرانسوی در ستایش این شاه بزرگ می نویسد:     « حقیقت آن است که کورش هرگز مایل نبود پادشاهی ستمگر و زور گو باشد همیشه در جنگ ها به حداقل کشتار قناعت می کرد و از ارتکاب جنایات و شکنجه های عجیب و کشف راه های جدید کشتن که غالب پادشاهان آن زمان بدان مشغول بودند لذت نمی برد. کورش مناطقی را که سر راهش بود ویران نکرد و از این حیث کمتر پادشاه فاتحی نظیر او می توان یافت. او عقیده نداشت که مأموریت او نابود کردن بیرحمانه سایر ملل و برده کردن آنهاست. تصور نمی کرد که او فقط مأمور خدمت به یک نژاد خاصی است که بر سایر نژادها برتری داشته باشد»

«.. او یکی از بزرگترین فاتحان دنیای باستان به شمار می رود، به طور قطع از محبوبترین فاتحان حهان نیز محسوب می شود، ملایمت و حسن سیاست او دشمنانش را به احترام ناگزیر می کرد و باز او می نویسد « افتخار بر کورش که در مدتی کوتاه قوم خود را در نخستین صف افوام جهان قرار داد و شهرهای بزرگی که نشانه مقدسی از عظمت تمدن پارسی بود بر سطح خاک بنا کرد افتخار بر کورش که میهن پرستی روشن ضمیر بود و حکومت عاقلانه اش جانشین استبداد حکومت ضعیف و بی مایه کلخ  های بزرگ بابل شد حکومت منحطی که بدون توجه به انحطاط قوم خود چیزی جز عیش و نوش نمی اندیشید. افتخار بر کورش، افتخار بر کورش، افتخار بر کورش که پیروزی جاودان خود را با این کلمات ساده بر دیوار های تخت جمشید گفت:«من کورش هخا منشی»  

 

/ 0 نظر / 11 بازدید